Tagged in: exekuční řízení

Exekuční titul

Exekuční titul je prvotní potřebný „důvod“ k zahájení exekuce. Bývají jím například rozsudky, usnesení, platební rozkazy, případně také soudem schválené smíry, ukládající povinnost jednomu z účastníků plnit dluh. Na základě tohoto titulu (dříve bez něj to možné není) se obrací věřitel na exekutora a navrhuje zahájení samotného procesu exekučního řízení.

Exekuční řízení

Jde o vykonávací řízení, které podléhá exekučnímu řádu, tedy zákonu č. 120/2001 Sb. Jeho úkolem je vykonat rozhodnutí soudu v případě, že je pravomocné a dlužník neplnil dluh věřiteli dobrovolně a včas. Jeho průběh je poměrně složitý, obecně dělíme exekuční řízení následovně: Návrh na provedení exekuce – podává věřitel, který má exekuční titul (viz heslo „exekuční […]