Tagged in: pohledávky

Promlčení pohledávky

Pohledávka je právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění podle sjednaného závazku. Plnění bývá nejčastěji peněžní. Věřitel má právo plnění vymáhat. Dlužník má na vyzvání (není-li dáno jinak) povinnost pohledávku splatit. V každém evropském právním řádu nalezneme institut tzv. promlčení pohledávky. Česká republika není výjimkou. Protože jde o občanskoprávní promlčení, příslušnou právní úpravu nalezneme v občanském zákoníku (zákon […]

Promlčení exekuce

Cílem exekuce je vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele, případně „donucení“ ke splnění nějaké odlišné smluvně dané povinnosti. Podobně jako u dluhu samotného (pohledávky samotné) je zde určitá promlčecí lhůta. Tato lhůta nutí věřitele se o své pohledávky (a exekuce) aktivně zajímat. Promlčecí lhůta trvá 10 let ode dne, kdy mělo být plněno rozhodnutí […]

Postoupení pohledávky

Pohledávka je právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění sjednaného závazku. Jde v českém právním smyslu o věc jako například auto nebo židle. Můžeme s ní tedy mimo jiné disponovat – prodat ji dál. Postoupení pohledávky je upraveno v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) pod paragrafy 1879 až 1887. Jde o případ, kdy dojde ke změně osoby věřitele. […]

Kapitalizace pohledávky

Kapitalizaci pohledávky lze charakterizovat jako převedení pohledávky vůči společnosti na vlastnický podíl v této společnosti. Jedná se o jeden z možných způsobů, jak vymáhat pohledávky. Nejlépe to lze pochopit na příkladu. Představte si, že vůči vaší společnosti má pohledávku jiná osoba (tedy vaše společnost někomu dluží). Namísto splacení této pohledávky přímo v penězích je možné pohledávku kapitalizovat a […]