Insolvenční návrh

Podáním insolvenčního návrhu se zahajuje insolvenční řízení. Insolvenční návrh podává dlužník nebo jeho věřitel. V případě, že jde o hrozící úpadek, může tento návrh podat pouze dlužník. Insolvenční návrh se zasílá místně příslušnému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště. Podává se v písemné formě. Obsahuje mimo jiné označení navrhovatele a dlužníka. Návrh musí […]

Insolvence

Insolvence obecně vzato znamená platební neschopnost dlužníka. Dlužník není schopen splatit svůj dluh věřiteli, popřípadě více věřitelům. Jinými slovy nedokáže dostát svých závazků. Insolvence, její vyhlášení, řízení, ustanovení správce a další náležitosti jsou v České republice upraveny v zákoně č. 182/2006 Sb., který se nazývá Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně „insolvenční zákon“. Insolvenční […]

Exekuční komora

Exekutorská komora je stavovskou organizací profesní samosprávy, která sdružuje soudní exekutory. Jde o zaštiťující instituci, každý soudní exekutor je povinně jejím členem. Její existence a organizace je dána exekučním řádem, tedy zákonem č. 120/2001 Sb. Má své orgány: sněm, prezidium, prezidenta a komise (revizní, zkušební, kárnou a kontrolní). Exekutorská komora vykonává samosprávnou činnost a dohled […]

Exekuční titul

Exekuční titul je prvotní potřebný „důvod“ k zahájení exekuce. Bývají jím například rozsudky, usnesení, platební rozkazy, případně také soudem schválené smíry, ukládající povinnost jednomu z účastníků plnit dluh. Na základě tohoto titulu (dříve bez něj to možné není) se obrací věřitel na exekutora a navrhuje zahájení samotného procesu exekučního řízení.

Exekuční řízení

Jde o vykonávací řízení, které podléhá exekučnímu řádu, tedy zákonu č. 120/2001 Sb. Jeho úkolem je vykonat rozhodnutí soudu v případě, že je pravomocné a dlužník neplnil dluh věřiteli dobrovolně a včas. Jeho průběh je poměrně složitý, obecně dělíme exekuční řízení následovně: Návrh na provedení exekuce – podává věřitel, který má exekuční titul (viz heslo „exekuční […]

Dražebník

Dražebníkem je právnická nebo také fyzická osoba, která organizuje aukci (dražbu) věci nebo věcí. Může jít jak o věci movité, tak nemovité, a to v malé či velké hodnotě. Dražebník (organizátoři dražby) se musí řídit zákonem č. 26/2000 Sb. (Zákon o veřejných dražbách). Tento zákon blíže zákonně definuje pojmy jako dražba, navrhovatel, účastník apod. Dražebník musí […]

Dražby finančních úřadů

Finanční úřady pravidelně pořádají dražbu věcí, které zabavily v rámci správních či exekučních řízení. V dražbách se objevují movité i nemovité věci, obvykle u movitých věcí jde o soubory věcí (sady nářadí či elektroniky apod.). Dražby jsou veřejně vypisovány na webových stránkách Finanční správy České republiky. Může se na ně přihlásit každý občan, který o ně má […]

Centrální registr dlužníků

V České republice se v roce 2005 objevil soukromý projekt známý pod názvem Centrální registr dlužníků. Známý byl také pod zkratkou CERD. Nejde o oficiální (úřední) registr. Vzhledem k tomu, že jde o privátní projekt, neexistuje instituce, která by za zveřejnění, poskytnutý obsah ručila. Je tak na každém věřiteli, aby zvážil, zda se bude na poskytnuté informace […]

Centrální evidence exekucí

Exekuce jsou centrálně, automaticky ze zákona evidovány Exekutorskou komorou ve veřejném seznamu (rejstříku). Tento rejstřík se jmenuje Centrální evidence exekucí (zkráceně „CEE“). Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven ve vyhlášce vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Do CEE se zapisují údaje uvedené ve […]

Bankrot firmy

Bankrot firmy je lidové označení pro úpadek obchodní společnosti. Všechny okolnosti a náležitosti se v České republice řídí a jsou upraveny zákonem č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně se zkráceně nazývá „insolvenční zákon“. Podrobněji rozebírá okolnosti bankrotu – úpadku § 3. Obecně lze říci, že pokud je dlužník právnickou […]