Falešní exekutoři

V posledních let podle Exekutorské komory ČR, s odkazem na vybrané zpravodajské servery, mělo přibýt takzvaných “falešných exekutorů”. V tomto článku se tedy zaměříme na to, kdo může používat označení exekutor a v čem se exekutoři liší od pochybných vymahačů.

Kdo je soudní exekutor

Jde o takovou osobu, která byla pověřena vedením exekutorského úřadu. Pověření přichází od státu. Jiný slovy, není možné svévolně založit nový úřad, který by vedl exekuce bez ohledu na platné právní předpisy. Soudních exekutorů je pevně daný počet. Pokud některý z exekutorů odstoupí z funkce nebo zemře, většinou přebírá jeho úřad nástupce.

Seznam soudních exekutorů naleznete na oficiálních webových stránkách Exekutorské komory na https://ekcr.cz/seznam-exekutoru. U této profesní komory musí být veškeří oficiálně pověření exekutoři zapsáni.

Povinnosti exekutora

Každý řádně jmenovaný soudní exekutor se musí řídit platnými zákony České republiky. Ve své praxi pak nejčastěji pracuje s exekučním řádem, občanským soudním řádem a občanským zákoníkem. Ostatní zákony samozřejmě také musí dodržovat, byť se s jejich ustanoveními nesetkají tak často.

Exekutor musí ctít veškerá práva jednak oprávněného (věřitele) a jednak také povinného (dlužníka).

Základní rozdíly aneb jak se nenechat nachytat

Falešní exekutoři mohou vystupovat pod různými názvy nebo označeními. Někdy se mluví hovorově o “vymahačích”, jindy o agenturách nebo o “pomoci s vymáháním dluhů”.

Prvním důležitým rozdílem je výše zmíněné pověření skutečných exekutorů. Pouze ti mohou vymáhat peněžité nebo nepeněžité plnění od dlužníků, a to na základě pravomocného rozsudku v této věci. Vymahači takové oprávnění pochopitelně nemají. Nemohou tak po dlužníkovi chtít plnění, ani pokud k tomu byli pověřeni dlužníkem. Takový postup by nebyl legální. Nelze jej připouštět ani v případě, kdy se “dlužník nebránil”. Tedy i v situaci, že nebylo užito násilí, jde o nelegální postup dlužníka.

Jinak by tomu ale bylo v případě, kdy vydal například žalovanou částku dlužník dobrovolně přímo věřiteli. Potenciálně by zde mohla být přítomna dle dohody povinného a oprávněného také třetí strana, například advokát zajišťující advokátní úschovu nebo banka. Nikdy zde ale nesmí legálně vystupovat prostředník “vymahač”.

Oprávněné používání označení “exekutor”

Dalším rozdílem je možnost legálního užívání názvu “Exekutorský úřad”, resp. titulu “soudní exekutor”. Tyto fráze totiž nemůže používat nikdo jiný než oficiální exekutor. Samozvaný vymahač by se dopustil přestupku, pokud by je využíval v jakékoli komunikaci.

Fyzickým osobám hrozí v tomto případě za porušení pokuta až do výše 200 000 Kč. Respektive částka se navyšuje až na potenciálních 3 000 000 Kč – pokud by fyzická osoba vykonávala de facto exekutorskou činnost bez příslušných oprávnění k tomu určených.

Zásah do cizích práv

V neposlední řadě nemohou “vymahači” ani agentury svévolně vstupovat na cizí pozemek, a to vč. bytu nebo domu dlužníka. Někteří dlužníci o této skutečnosti neví a mohli by tak vpustit do svého obydlí nepovolané osoby (jiné než exekutora a jeho zaměstnance). To může vést k “zabavení” majetku neoprávněnou osobou. Dlužník pak bude  jen velice složitě získávat movitý majetek zpět od vymahače. V důsledku by si tak povinná osoba mohla znemožnit řádné splacení původního vymáhaného dluhu.

Profesionální vs. nekorektní jednání

Soudní exekutoři musí vždy vystupovat profesionálně. S dlužníkem zpravidla operativně komunikují bez větších prostojů. Nesetkáte se o nich ani z jedním z těchto extrémů – přílišnému dotíravého a obtěžujícího jednání vůči dlužníkovi nebo naopak hraní “mrtvého brouka”.

Oproti tomu falešní exekutoři (vymahači) mívají praktiky velice nevybíravé. Často bývají agresivní a dotěrní. Pokud získají vaše telefonní číslo nebo např. odkaz na profil na sociálních sítích, mohou jej zneužívat k nátlaku vůči vám i vašim blízkým.

Shrnutí

Závěrem lze čtenářům v základu poradit být obezřetný. Zejména v době internetu existuje bohužel mnoho podvodů, kterým důvěřiví lidé “propadnou”.

V první řadě se vždy informujte, na základě jakého právního titulu (=vymahatelného soudního rozsudku) je exekuce provedena. Pokud se vám cokoliv nebude zdát věrohodné, zkontrolujte si na příslušném soudě, že byl skutečně rozsudek vydán a je pravomocný.

Další důležitá věc je kontrola exekutorského úřadu. Tu lze jednoduše provést na internetových stránkách Exekutorské komory. Pokud by se útočník schovával za již existující exekutorský úřad, je ideální na daný úřad zavolat (pouze na oficiální číslo) a poptat se, zda je exekuce skutečná a pravá.

Tip, co si dále přečíst: Víte, že kontakt na exekutora lze zjistit i z výpisu exekuce? Přečtěte si, jaké další informace výpis exekuce obsahuje a jak ho získat.

Exekuceinfo.cz