Články v kategorii: Slovník

Platební neschopnost

Platební neschopnost dlužníka, jiným slovem insolvence je stav, kdy dlužník není schopen splatit svůj dluh věřiteli, popřípadě více věřitelům. Jinými slovy nedokáže dostát svých závazků. Insolvence, její vyhlášení, řízení, ustanovení správce a další náležitosti jsou v České republice upraveny v zákoně č. 182/2006 Sb., který se nazývá Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně „insolvenční […]

Osobní bankrot

Osobní bankrot je lidové označení pro insolvence, případně oddlužení. Jde o způsob, jakým se lze zbavit dluhů. Podmínky osobního bankrotu striktně upravuje insolvenční zákon, tedy zákon č. 182/2006 Sb. Požádat o oddlužení může dlužník, který splňuje všechny následující podmínky současně: Dluží několika věřitelům. Své dluhy není dlouhodobě schopen splácet. Dlužník je schopen splácet alespoň 2 […]

Odklad exekuce

Odklad exekuce patří mezi účinné způsoby obrany dlužníka proti exekuci. Pokud je dlužník v situaci, kdy splňuje zákonné požadavky upravené v § 54 exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.), může o odklad zažádat. Jde o tato zákonná ustanovení: Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, být srozumitelný […]

Exekutorský úřad

Pod pojmem exekutorský úřad si v českém právním prostoru představujeme oprávnění provádět exekuce a další činnost podle právních předpisů. Toto oprávnění náleží každému, koho jmenuje ministr spravedlnosti soudním exekutorem. Exekutorský úřad může vykonávat každá osoba, která: Je plně svéprávná. Má české vysokoškolské právnické vzdělání. Je bezúhonná. Vykonala alespoň tříletou právnickou praxi. Složila exekutorskou zkoušku.

Konsolidace půjček

Konsolidace půjček nebo spojení více půjček do jedné. V případě, že má dlužník více úvěrů, může si je sloučit do jediného. Takový postup má své výhody i nevýhody. Výhody konsolidace půjček Zjednodušení platby – stačí splácet na jeden účet jedinou půjčku. Jednotné poplatky – platíte poplatky jedné společnosti nebo bance. Snížení splátky – splácení pak bude […]

Kapitalizace pohledávky

Kapitalizaci pohledávky lze charakterizovat jako převedení pohledávky vůči společnosti na vlastnický podíl v této společnosti. Jedná se o jeden z možných způsobů, jak vymáhat pohledávky. Nejlépe to lze pochopit na příkladu. Představte si, že vůči vaší společnosti má pohledávku jiná osoba (tedy vaše společnost někomu dluží). Namísto splacení této pohledávky přímo v penězích je možné pohledávku kapitalizovat a […]

Insolvenční soud

Insolvenční soud je soud, který vede insolvenční řízení dlužníka. To znamená, že k tomuto soudu podáváte například insolvenční návrh a soud rozhoduje o všech dalších věcech spojených s vedením insolvenčního řízení. Pokud se jedná o fyzickou osobu, je insolvenčním soudem krajský soud v kraji, kde má dlužník trvalé bydliště. Pokud se jedná o právnickou osobu, je to krajský […]

Podmínky insolvence

Insolvence nebo také oddlužení či osobní bankrot je způsob řešení tíživé situace, při které není člověk schopen splácet své dluhy. Oddlužení je určeno především fyzickým osobám nepodnikatelům, případně fyzickým osobám podnikatelům, u kterých je však nutný souhlas jejich věřitelů v případě, že dluhy pramení z podnikání. Mezi nejdůležitější podmínky insolvence patři: Dlužník musí mít dva a více věřitelů, jeho […]

insolvence firmy

Firmou v obecném slova smyslu rozumíme útvar, který je založen a řízen lidmi a jeho hlavní náplní je vytváření nějaké činnosti, která vede k zisku či jinému společenskému užitku. Někdy namísto firmy hovoříme také o společnosti či podniku. Pro účely insolvence ale nejčastěji používáme termín právnická osoba. Pokud tedy chceme zjistit, jak postupovat při insolvenci firmy, je […]