Promlčení exekuce

Cílem exekuce je vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele, případně „donucení“ ke splnění nějaké odlišné smluvně dané povinnosti.

Podobně jako u dluhu samotného (pohledávky samotné) je zde určitá promlčecí lhůta. Tato lhůta nutí věřitele se o své pohledávky (a exekuce) aktivně zajímat.

Promlčecí lhůta trvá 10 let ode dne, kdy mělo být plněno rozhodnutí soudu. Po dobu 10 let je možné žádat také úroky z prodlení. Úprava je platná také u nařízené exekuce.

Exekuceinfo.cz