Komunikace se soudním exekutorem: možnosti a omezení

V průběhu exekučního řízení je velmi důležité být v kontaktu se soudním exekutorem. Podle exekutorských úřadů zájem dlužníků o komunikaci s exekutory roste, specificky kontakt na dálku, zatímco osobních návštěv ubývá. Veškerá komunikace se soudním exekutorem se ale musí držet přesných pravidel daných ust. § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Je dle něj možné exekutorovi zavolat a pokud ano, co lze touto cestou zjistit? Jaké jsou případně další možnosti komunikace s úřadem?

Mohu exekutorovi zavolat?

Informační povinnost exekutora je exekučním řádem omezena na nahlížení do spisů (§ 94 exekučního řádu). Soudní exekutor nemá povinnost podávat účastníkům řízení informace telefonicky, resp. obecně komunikovat telefonicky. Telefonická komunikace sice může být použita pro zjištění základních informací, nicméně nejde o zákonem předepsaný způsob komunikace. Slouží tedy zejména k domluvě termínu nahlédnutí do spisu, případně pokládání obecnějších dotazů týkajících se exekuce.

Volat je možné pouze během oficiálních úředních hodin pro telefonický styk. I zde platí, že pro přesnou identifikaci věci, ve které je voláno, je vhodné uvést spisovou značku exekučního řízení. 

Tip: Spisová značka slouží jako jednoznačná identifikace každého exekučního řízení. Zjistit ji je možné pomocí výpisu z registru exekucí, který je k dispozici na Kontrolaexekuce.cz. Kromě spisové značky bývá v detailu výpisu kromě výše dlužné částky uveden i kontakt na exekutora, exekutorský úřad, příslušný soud, případně jiné, s exekucí související informace.

POZOR! Od 1.7.2022 mají soudní exekutoři povinnost pořizovat záznamy všech telefonických hovorů, které se týkají jimi vedených exekučních řízení, a uchovávat je po určitou dobu. Záznam je nutné provést i tehdy, pokud volající / volaná osoba s nahráváním hovoru nesouhlasí.

Jiné možnosti komunikace se soudním exekutorem a jejich náležitosti

Z výše uvedeného vyplývá, že telefonickou komunikaci nelze použít pro podání návrhu soudnímu exekutorovi. V jaké podobě jej lze tedy učinit?

Písemně poštou
Zaslání podepsaného návrhu v listinné podobě na adresu soudního exekutora.

Písemně datovou zprávou
Doručení návrhu elektronicky prostřednictvím datové schránky, a to datové schránky přímo soudního exekutora.

Písemně e-mailem
Zaslání návrhu na adresu elektronické podatelny. Návrh musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem. 

Osobně
Donesení podepsaného návrhu v listinné podobě na podatelnu během úředních hodin.

Pokud je návrh učiněn jinak, je nezbytné jej do 3 dnů doručit v některé z výše uvedených forem. Pokud se tak nestane, exekutor k podání nepřihlíží.

Náležitosti komunikace s úřadem

Součástí každého podání (resp. při jakékoli komunikaci s úřadem) je nezbytné přesné označení věci, nejlépe pomocí již zmíněné spisové značky, alternativně dle účastníků řízení a jejich postavení v něm, celého jména a data narození, nebo rodného čísla. Dále z podání musí být patrno, kdo ho činí a čeho se domáhá. Součástí musí být i podpis a datum.

Doporučení: Před komunikací s exekutorem je vhodné projít si důkladně veškeré doručení dokumenty a mít k dispozici ucelený přehled exekučních řízení, vč. detailů k jednotlivým záznamům. Přečtěte si, jak na vyhledávání exekucí, které jsou v daný okamžik na někoho vedeny!

Exekuceinfo.cz