Tagged in: insolvence

Platební neschopnost

Platební neschopnost dlužníka, jiným slovem insolvence je stav, kdy dlužník není schopen splatit svůj dluh věřiteli, popřípadě více věřitelům. Jinými slovy nedokáže dostát svých závazků. Insolvence, její vyhlášení, řízení, ustanovení správce a další náležitosti jsou v České republice upraveny v zákoně č. 182/2006 Sb., který se nazývá Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně „insolvenční […]

Osobní bankrot

Osobní bankrot je lidové označení pro insolvence, případně oddlužení. Jde o způsob, jakým se lze zbavit dluhů. Podmínky osobního bankrotu striktně upravuje insolvenční zákon, tedy zákon č. 182/2006 Sb. Požádat o oddlužení může dlužník, který splňuje všechny následující podmínky současně: Dluží několika věřitelům. Své dluhy není dlouhodobě schopen splácet. Dlužník je schopen splácet alespoň 2 […]

Insolvenční soud

Insolvenční soud je soud, který vede insolvenční řízení dlužníka. To znamená, že k tomuto soudu podáváte například insolvenční návrh a soud rozhoduje o všech dalších věcech spojených s vedením insolvenčního řízení. Pokud se jedná o fyzickou osobu, je insolvenčním soudem krajský soud v kraji, kde má dlužník trvalé bydliště. Pokud se jedná o právnickou osobu, je to krajský […]

Podmínky insolvence

Insolvence nebo také oddlužení či osobní bankrot je způsob řešení tíživé situace, při které není člověk schopen splácet své dluhy. Oddlužení je určeno především fyzickým osobám nepodnikatelům, případně fyzickým osobám podnikatelům, u kterých je však nutný souhlas jejich věřitelů v případě, že dluhy pramení z podnikání. Mezi nejdůležitější podmínky insolvence patři: Dlužník musí mít dva a více věřitelů, jeho […]

insolvence firmy

Firmou v obecném slova smyslu rozumíme útvar, který je založen a řízen lidmi a jeho hlavní náplní je vytváření nějaké činnosti, která vede k zisku či jinému společenskému užitku. Někdy namísto firmy hovoříme také o společnosti či podniku. Pro účely insolvence ale nejčastěji používáme termín právnická osoba. Pokud tedy chceme zjistit, jak postupovat při insolvenci firmy, je […]

Insolvenční správce

Je správce vybraný ze seznamu správců insolvenčním soudem, tedy soudem, který se zabývá určitým případem insolvence. Insolvenční správce má za úkol nakládat s majetkovou podstatou dlužníka. Pokud je vyhlášen konkurs, odpovídá za zpeněžení majetku tak, aby byli efektivně uspokojeni věřitelé. Insolvenční správce se musí vždy chovat v zájmu věřitelů. Správce sestavuje seznam přihlášených pohledávek, tedy pohledávek, které […]

Insolvenční řízení

Jde o řízení, ve kterém se projednává úpadek či hrozící úpadek. Insolvenční řízení si klade za cíl také tento problém vyřešit. Mezi možnosti řešení patří konkurs, reorganizace či oddlužení. Insolvenční řízení má určité obecné zásady. Jde zejména o dosažení co nejvyššího uspokojení věřitelů, rovné postavení věřitelů stejné skupiny (kdy nemá ani jeden přednost) či povinnost […]

Insolvenční rejstřík

Jde o rejstřík, který slouží k veřejné evidenci dlužníků. Slouží společnostem i široké veřejnosti. Každý si může ověřit, zda společnost se kterou například chce spolupracovat, případně společnost provozující nový, předem nevyzkoušený e-shop nemá problémy se splácením dluhů. Insolvenční rejstřík zaznamenává informace o probíhajících insolvenčních řízeních. Zapisovány jsou do nějak jak fyzické, tak právnické osoby, včetně osob […]

lex covid justice

Insolvenční návrh

Podáním insolvenčního návrhu se zahajuje insolvenční řízení. Insolvenční návrh podává dlužník nebo jeho věřitel. V případě, že jde o hrozící úpadek, může tento návrh podat pouze dlužník. Insolvenční návrh se zasílá místně příslušnému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště. Podává se v písemné formě. Obsahuje mimo jiné označení navrhovatele a dlužníka. Návrh musí […]

Insolvence

Insolvence obecně vzato znamená platební neschopnost dlužníka. Dlužník není schopen splatit svůj dluh věřiteli, popřípadě více věřitelům. Jinými slovy nedokáže dostát svých závazků. Insolvence, její vyhlášení, řízení, ustanovení správce a další náležitosti jsou v České republice upraveny v zákoně č. 182/2006 Sb., který se nazývá Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně „insolvenční zákon“. Insolvenční […]