insolvence firmy

Firmou v obecném slova smyslu rozumíme útvar, který je založen a řízen lidmi a jeho hlavní náplní je vytváření nějaké činnosti, která vede k zisku či jinému společenskému užitku. Někdy namísto firmy hovoříme také o společnosti či podniku. Pro účely insolvence ale nejčastěji používáme termín právnická osoba. Pokud tedy chceme zjistit, jak postupovat při insolvenci firmy, je potřeba podívat se na možnosti insolvence právnických osob.

Insolvence právnických osob je řešena dvěma způsoby. První možností je tzv. konkurz. Při konkurzu dochází k prodeji majetku právnické osoby s cílem uspokojit věřitele. Insolvenční správce prodá majetek dlužníka (firmy) a výtěžek poputuje na splacení jeho dluhů. Důležité je, že po skončení konkurzu nezanikají zbylé nesplacené pohledávky, ale věřitelé se jich i nadále mohou domáhat (například prostřednictvím exekuce).

Druhým způsobem je tzv. reorganizace, kdy nedochází k zániku právnické osoby, ale jde o snahu o ozdravení firmy. V takovém případě tedy právnická osoba nadále provozuje svou činnost, ale dle reorganizačního plánu tak, aby se postupně vypořádávala se svými dluhy. Zisk z provozu firmy tedy putuje na splacení dluhů. Podmínkou pro toto řešení ale je minimální obrat ve výši 50 milionů Kč nebo nejméně 50 zaměstnanců. Insolvenční správce dohlíží na dodržování stanoveného reorganizačního plánu.

Exekuceinfo.cz