Centrální evidence exekucí

Prováděné exekuce jsou evidovány Exekutorskou komorou ve veřejném seznamu (rejstříku). Tento rejstřík se jmenuje Centrální evidence exekucí (zkráceně „CEE“).

Do CEE lze nahlížet zcela veřejně a on-line např. na adrese Kontrolaexekuce.cz. Každý dotaz je zpoplatněn na základě vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, která upravuje i vedení, provoz a správu registru.

Do CEE se zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce.

Do 3 dnů se musí provést zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce. Co se týče zápisů z usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce, u těch se vše zapíše do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Z rejstříků se také zápisy při dodržení stanovených podmínek vymažou. Údaje o exekucích jsou z CEE vymazány, a to bez zbytečného odkladu (tedy co nejdříve) po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo. Jde o vymožení povinnosti nebo například o pravomocné zastavení exekuce (exekuce skončí, její zápis se vymaže).

CEE především umožňuje veřejnosti zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních. Dále je možné zjistit, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce anebo který soudní exekutor byl pověřen k provedení exekuce. Samozřejmě lze také zjistit, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena nebo zastavena. Z rozsahu CEE jsou vyřazeny údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány nebo také zdravotními pojišťovnami.

Exekuceinfo.cz