Bankrot firmy

Bankrot firmy je lidové označení pro úpadek obchodní společnosti. Všechny okolnosti a náležitosti se v České republice řídí a jsou upraveny zákonem č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně se zkráceně nazývá „insolvenční zákon“. Podrobněji rozebírá okolnosti bankrotu – úpadku § 3.

Obecně lze říci, že pokud je dlužník právnickou osobou (obchodní společností), pak je v úpadku, jestliže je v insolvenci anebo je předlužen. Insolvence je označení pro platební neschopnost.  O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Dlužník je v úpadku, pokud má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Zákonná domněnka pak určí, za jakých okolností není dlužník schopen plnit své peněžité závazky.

Podle zákona dlužník není schopen plnit své závazky, pokud platí některá ze 4 podmínek:

  • Dlužník zastavil platby podstatné čísti svých peněžitých závazků.
  • Neplní své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.
  • Není možné dosáhnout uspokojení splatných pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
  • Dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy (majetku, závazků, zaměstnanců a listiny dokládající úpadek), které mu uložil insolvenční soud.

Jde o domněnku vyvratitelnou, tedy dlužník může dokázat opak a domněnku tak vyvrátit.

Exekuceinfo.cz