Tagged in: promlčecí lhůta

Promlčení pohledávky

Pohledávka je právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění podle sjednaného závazku. Plnění bývá nejčastěji peněžní. Věřitel má právo plnění vymáhat. Dlužník má na vyzvání (není-li dáno jinak) povinnost pohledávku splatit. V každém evropském právním řádu nalezneme institut tzv. promlčení pohledávky. Česká republika není výjimkou. Protože jde o občanskoprávní promlčení, příslušnou právní úpravu nalezneme v občanském zákoníku (zákon […]

Promlčení exekuce

Cílem exekuce je vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele, případně „donucení“ ke splnění nějaké odlišné smluvně dané povinnosti. Podobně jako u dluhu samotného (pohledávky samotné) je zde určitá promlčecí lhůta. Tato lhůta nutí věřitele se o své pohledávky (a exekuce) aktivně zajímat. Promlčecí lhůta trvá 10 let ode dne, kdy mělo být plněno rozhodnutí […]