Exekuční příkaz

Jedná se o rozhodnutí pověřeného soudního exekutora, jakým konkrétním způsobem bude provádět exekuci. Způsobů provádění exekuce může být více, záleží na exekutorovi, jaký způsob si zvolí (např. srážky ze mzdy, exekuce na bankovní účet nebo na majetek dlužníka, daňový bonus atd.) Zvolený způsob je v exekučním řízení podrobně popsán. Vydání exekučního příkazu předchází 30denní lhůta od vyrozumění povinného o zahájení exekuce, ve které je dlužník nejprve vyzván k uhrazení dluhu. Pokud ani po uplynutí této lhůty není dluh splacen, dojde k provedení exekuce.

Exekuční příkaz musí být vždy vyhotoven písemně a doručen všem účastníkům řízení (dlužník, věřitel, v případě exekuce na mzdu i zaměstnavateli).

Exekuční příkaz je zrušen soudním exekutorem ve chvíli, kdy je splněna povinnost plynoucí z exekučního příkazu, tzn. pohledávka je vymožena a zároveň jsou uhrazeny i náklady vzniklé touto exekucí, které jsou vyčísleny exekutorem v průběhu exekučního řízení.

Exekuceinfo.cz