Insolvenční návrh

Podáním insolvenčního návrhu se zahajuje insolvenční řízení. Insolvenční návrh podává dlužník nebo jeho věřitel. V případě, že jde o hrozící úpadek, může tento návrh podat pouze dlužník.

Insolvenční návrh se zasílá místně příslušnému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště. Podává se v písemné formě. Obsahuje mimo jiné označení navrhovatele a dlužníka. Návrh musí osvědčovat úpadek dlužníka.

Návrh se podává v dostatečném množství stejnopisů. Jednu kopii návrhu dostane soud, další pak každý účastník, komu se návrh doručuje. Dále platí, že listiny a přílohy nejsou součástí návrhu.

V případě, že tento návrh podává dlužník, musí připojit seznam svého majetku, seznam závazků s uvedením věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které jeho úpadek dokládají.

Navrhovatel (který návrh podává) musí připojit podpis, který je úředně ověřen.

Exekuceinfo.cz