Články v kategorii: Slovník

Exekuce na plat

Exekuce na plat/mzdu je jedním z nejčastějších způsobů vymáhání dlužné částky od dlužníka. Zaměstnavatel obdrží od pověřeného exekutora exekuční příkaz, na základě kterého je povinen zaměstnanci provádět srážky z platu. Způsob výpočtu srážek: Při exekuci na plat zůstává zaměstnanci určitá část platu, kterou mu zaměstnavatel musí ponechat, tzv. nezabavitelná částka, která pro rok 2019 činí […]

Insolvenční správce

Je správce vybraný ze seznamu správců insolvenčním soudem, tedy soudem, který se zabývá určitým případem insolvence. Insolvenční správce má za úkol nakládat s majetkovou podstatou dlužníka. Pokud je vyhlášen konkurs, odpovídá za zpeněžení majetku tak, aby byli efektivně uspokojeni věřitelé. Insolvenční správce se musí vždy chovat v zájmu věřitelů. Správce sestavuje seznam přihlášených pohledávek, tedy pohledávek, které […]

Insolvenční řízení

Jde o řízení, ve kterém se projednává úpadek či hrozící úpadek. Insolvenční řízení si klade za cíl také tento problém vyřešit. Mezi možnosti řešení patří konkurs, reorganizace či oddlužení. Insolvenční řízení má určité obecné zásady. Jde zejména o dosažení co nejvyššího uspokojení věřitelů, rovné postavení věřitelů stejné skupiny (kdy nemá ani jeden přednost) či povinnost […]

Insolvenční rejstřík

Jde o rejstřík, který slouží k veřejné evidenci dlužníků. Slouží společnostem i široké veřejnosti. Každý si může ověřit, zda společnost se kterou například chce spolupracovat, případně společnost provozující nový, předem nevyzkoušený e-shop nemá problémy se splácením dluhů. Insolvenční rejstřík zaznamenává informace o probíhajících insolvenčních řízeních. Zapisovány jsou do nějak jak fyzické, tak právnické osoby, včetně osob […]

lex covid justice

Insolvenční návrh

Podáním insolvenčního návrhu se zahajuje insolvenční řízení. Insolvenční návrh podává dlužník nebo jeho věřitel. V případě, že jde o hrozící úpadek, může tento návrh podat pouze dlužník. Insolvenční návrh se zasílá místně příslušnému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště. Podává se v písemné formě. Obsahuje mimo jiné označení navrhovatele a dlužníka. Návrh musí […]

Insolvence

Insolvence obecně vzato znamená platební neschopnost dlužníka. Dlužník není schopen splatit svůj dluh věřiteli, popřípadě více věřitelům. Jinými slovy nedokáže dostát svých závazků. Insolvence, její vyhlášení, řízení, ustanovení správce a další náležitosti jsou v České republice upraveny v zákoně č. 182/2006 Sb., který se nazývá Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně „insolvenční zákon“. Insolvenční […]

Exekucí v roce 2020 ubylo

Exekuční komora

Exekutorská komora je stavovskou organizací profesní samosprávy, která sdružuje soudní exekutory. Jde o zaštiťující instituci, každý soudní exekutor je povinně jejím členem. Její existence a organizace je dána exekučním řádem, tedy zákonem č. 120/2001 Sb. Má své orgány: sněm, prezidium, prezidenta a komise (revizní, zkušební, kárnou a kontrolní). Exekutorská komora vykonává samosprávnou činnost a dohled […]

Exekucí v roce 2020 ubylo

Exekuční titul

Exekuční titul je prvotní potřebný „důvod“ k zahájení exekuce. Bývají jím například rozsudky, usnesení, platební rozkazy, případně také soudem schválené smíry, ukládající povinnost jednomu z účastníků plnit dluh. Na základě tohoto titulu (dříve bez něj to možné není) se obrací věřitel na exekutora a navrhuje zahájení samotného procesu exekučního řízení.

Exekuční řízení

Jde o vykonávací řízení, které podléhá exekučnímu řádu, tedy zákonu č. 120/2001 Sb. Jeho úkolem je vykonat rozhodnutí soudu v případě, že je pravomocné a dlužník neplnil dluh věřiteli dobrovolně a včas. Jeho průběh je poměrně složitý, obecně dělíme exekuční řízení následovně: Návrh na provedení exekuce – podává věřitel, který má exekuční titul (viz heslo „exekuční […]

Dražebník

Dražebníkem je právnická nebo také fyzická osoba, která organizuje aukci (dražbu) věci nebo věcí. Může jít jak o věci movité, tak nemovité, a to v malé či velké hodnotě. Dražebník (organizátoři dražby) se musí řídit zákonem č. 26/2000 Sb. (Zákon o veřejných dražbách). Tento zákon blíže zákonně definuje pojmy jako dražba, navrhovatel, účastník apod. Dražebník musí […]