Články v kategorii: Slovník

Dražby finančních úřadů

Finanční úřady pravidelně pořádají dražbu věcí, které zabavily v rámci správních či exekučních řízení. V dražbách se objevují movité i nemovité věci, obvykle u movitých věcí jde o soubory věcí (sady nářadí či elektroniky apod.). Dražby jsou veřejně vypisovány na webových stránkách Finanční správy České republiky. Může se na ně přihlásit každý občan, který o ně má […]

Centrální registr dlužníků

V České republice se v roce 2005 objevil soukromý projekt známý pod názvem Centrální registr dlužníků. Známý byl také pod zkratkou CERD. Nejde o oficiální (úřední) registr. Vzhledem k tomu, že jde o privátní projekt, neexistuje instituce, která by za zveřejnění, poskytnutý obsah ručila. Je tak na každém věřiteli, aby zvážil, zda se bude na poskytnuté informace […]

Centrální evidence exekucí

Exekuce jsou centrálně, automaticky ze zákona evidovány Exekutorskou komorou ve veřejném seznamu (rejstříku). Tento rejstřík se jmenuje Centrální evidence exekucí (zkráceně „CEE“). Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven ve vyhlášce vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Do CEE se zapisují údaje uvedené ve […]

Bankrot firmy

Bankrot firmy je lidové označení pro úpadek obchodní společnosti. Všechny okolnosti a náležitosti se v České republice řídí a jsou upraveny zákonem č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení či zjednodušeně se zkráceně nazývá „insolvenční zákon“. Podrobněji rozebírá okolnosti bankrotu – úpadku § 3. Obecně lze říci, že pokud je dlužník právnickou […]

Přednostní exekuční pohledávka

Přednostní exekuční pohledávky Přednostní pohledávky jsou jasně definovány zákonem a jsou uvedeny v následujícím přehledu. Všechny ostatní neuvedené případy pohledávek jsou pak z pohledu exekučního řízení brány jako nepřednostní. Pohledávky výživného Pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví Pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy Pohledávky daní a poplatků Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách […]

Nebankovní registr klientských informací

Nebankovní registr klientských informací Tento registr funguje od roku 2005 a je provozován společností LLCB. Jedná se o registr fungující obdobně jako bankovní registr klientských informací pouze s tím rozdílem, že zde jsou informace od leasingových a splátkových společností. Data se aktualizují jednou měsíčně a negativní zápis získá subjekt v případě, že se splátkou ocitne ve více […]

Bankovní registr klientských informací

Bankovní registr klientských informací sdružuje data o úvěrech fyzických osob (včetně podnikajících). Byl založen v roce 2002 a jeho provozovatelem je společnost CBCB, která je vlastněna pěti zakládajícími členy (ČSOB, GE Money Bank, HVB Bank, Komerční Banka, Poštovní Spořitelna). Aktuálně je registr využíván všemi bankami fungujícími na našem území. Kromě bank jsou do systému zapojeny také […]

Centrální registr dlužníků

Centrální registr dlužníků je zcela soukromý informační systém s nejasným způsobem získávání dat, se kterým nespolupracuje žádný z významných poskytovatelů finančních služeb. Registr využívá klamavé praktiky na hraně zákona a jeho výpisy nejsou uznávány jako známka bezdlužnosti prakticky u žádné společnosti.

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz vydává exekutor poté, co mu bylo od soudu doručeno usnesení o nařízení exekuce. V příkazu je definován způsob, jakým bude exekutorem příslušná exekuce provedena. Může se jednat o srážky ze mzdy, prodej movitých nebo nemovitých věcí, zřízení exekutorského zástavní práva atd.

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška, nebo také usnesení o nařízení dražebního jednání k prodeji, je dokument soudního exekutora o prodeji movitých, případně nemovitých věcí. Obsahuje informace o příslušné dražbě jako je čas a místo konání, označení předmětu, nejnižší podání atd. Po ukončení zde lze nalézt i výslednou vydraženou cenu a další informace o průběhu dražby. Vyhláška se doručuje dlužníkovi […]