Exekuční řízení

Jde o vykonávací řízení, které podléhá exekučnímu řádu, tedy zákonu č. 120/2001 Sb. Jeho úkolem je vykonat rozhodnutí soudu v případě, že je pravomocné a dlužník neplnil dluh věřiteli dobrovolně a včas.

Jeho průběh je poměrně složitý, obecně dělíme exekuční řízení následovně:

  1. Návrh na provedení exekuce – podává věřitel, který má exekuční titul (viz heslo „exekuční titul“).
  2. Usnesení o nařízení exekuce – soud vyhoví návrhu věřitele. Exekutor vyzve dlužníka k dobrovolné úhradě dluhu do 15 dnů. Současně s tímto krokem začne exekutor vyhledávat majetek dlužníka.
  3. Vydání exekučního příkazu – způsob provedení exekuce určuje sám exekutor. Jde o vydání příkazu k samotnému provedení exekuce. Určuje se, který dlužníkův majetek bude postižen, tento majetek postihuje od chvíle doručení příkazu inhibitorium (nesmí s ním nakládat) a okamžik doručení příkazu je rozhodný pro pořadí, ve kterém se uplatňují exekuce v případě, že jich je proti dlužníku vedeno více.
  4. Obrana proti exekuci – dlužník se může bránit. Mezi způsoby obrany patří odvolání, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce a uplatnění námitky podjatosti exekutora.
  5. Provedení vlastní exekuce – pokud nebylo vyhověno případným námitkám (obraně dlužníka).
  6. Vymožení nákladů exekuce – vyplacení těchto nákladů věřiteli. Každá exekuce je poměrně nákladná záležitost, tyto náklady se rovněž vymáhají.
Exekuceinfo.cz