Exekutoři a dohled nad nimi: Exekutorská komora ČR

Všechna právnická povolání jsou určitým způsobem regulována a tedy upravena zákonem. Ani exekutorský úřad není výjimkou. Důvodem pro regulaci je z velké části právě možnost kontroly a dohledu nad exekutory, kteří se za všech okolností musí držet zákona. V tomto prvním dílu se podíváme zejména na dohled ze strany Exekutorské komory. Ve druhém díle navážeme dohledem státním, ze strany Ministerstva spravedlnosti.

V určitých pasážích zákona lze ustanovení vykládat různě. Některé exekutorské úřady tento druh ustanovení vykládají tzv. „extenzivně“ neboli široce. To v praxi může bohužel znamenat potenciální překročení pravomoci. Respektive jde o situaci, kdy se soudní exekutor pohybuje na samé hraně zákona. Využívá tedy maximum, jaké mu podle jeho vlastního výkladu zákon dovolí.

Členství v Exekutorské komoře

Hlavní roli v dohledu nad exekutory má jednoznačně Exekutorská komora Česká republiky. Tato Komora tvoří „exekutorský stav“, povinně sdružuje všechny tuzemské soudní exekutory. Každý exekutor musí být jejím členem, a to ze zákona. Stává se tak jmenováním exekutorem.

Pokud byste někdy narazili na „exekutora“, kterého není možné identifikovat podle členství v komoře (resp. by nemohl své členství prokázat), pak si dejte velký pozor. S velkou pravděpodobností může jít o podvodníka nebo osobu za exekutora se vydávající. Pokud se s takovou osobou setkáte, neváhejte Komoru kontaktovat, případně se rovnou obraťte na Policii ČR.

Vraťme se ale zpět k dohledu. Již zmíněná Exekutorská komora České republiky vykonává dohled nad všemi svými členy. Děje se tak na základě zákona. Konkrétně jde o ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Tento zákon nazýváme také „exekuční řád“. Tento zákon naleznete zdarma k dispozici na internetu, například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-120. Můžete si tak kdykoli dotčená ustanovení zkontrolovat v aktuálním znění, ale přímo tato část zákona neprochází příliš změnami.

Exekutorská komora a její pravomoci

Podívejme se, co Komora může po exekutorech chtít, aby je zkontrolovala. Při dohledu, který Komora vykonává, je zákonem oprávněna k následujícímu.

Komora může provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů. Může dále nahlížet do spisů a také do listin nebo evidenčních pomůcek exekutora. Z těchto může pořizovat výpisy (případně si je kopírovat). Exekutorská komora může ve stanovené lhůtě požadovat to, aby se k určité prověřované věci (nad kterou je státní dohled) exekutor nebo jeho zaměstnanec vyjádřil. Vyjádření může být ústní nebo písemné  s tím, že zaměstnanec se vyjadřuje, pokud je to třeba. Zástupce Komory může vstoupit do vlastních prostor úřadu exekutora po předchozím oznámení tohoto vstupu.

Vidíme zde několik jednotlivých druhů kontroly. Například kontrolou spisů se zástupce Komory přesvědčí o tom, že jsou v nich založeny všechny důležité dokumenty. Nebo na druhé straně zkontroluje, že spis neobsahuje nevhodné listiny. Případně zjistí, zda byly všechny dokumenty zajištěny v souladu se zákonem.

Povinnosti exekutorů

Podívali jsme se na práva, jaká má Komora. Nyní se podívejme na povinnosti, které mají všichni exekutoři vůči Komoře, a to zejména ve smyslu kontroly exekutorů. Soudní exekutor je při dohledu nad ním povinen zejména následující. Je třeba, aby zaslal kopii vyžádaných listin nebo aby poskytl po dobu nezbytně nutnou spis k nahlížení orgánům, které dozorují. Současně se má exekutor v jemu stanovené lhůtě vyjádřit k dohlížené věci. Pokud vyjádření v písemné formě nebude považované za dostatečné, pak se musí dostavit a ústně jej doplnit.

V tomto článku jsme uvedli, jaké možnosti dohledu má Exekutorská komora sdružující soudní exekutory. V druhém dílu se podíváme na možnost dohledu ze strany státu – konkrétně ze strany Ministerstva spravedlnosti.

Exekuceinfo.cz