Novela o zadlužení dětí schválená Senátem

Horní komora Parlamentu schválila novelu, která upravuje takzvané dětské dluhy. Díky této úpravě zákona dojde do jisté míry k omezení dluhů, které si děti “přinesou” do dospělosti. Nejčastěji jde o případy, kdy mladiství (typicky mezi 15 a 18 lety) jedou načerno v MHD, případně nezaplatí poplatek za odpady, když studují v jiném městě.

Dětské dluhy – pouze do výše jmění nezletilého

Nové pravidlo říká, že dluh bude po dítěti stále možné vymáhat, ale jen do výše jmění nezletilého. Maximální výše se bude měřit ke dni, kdy dítě nabude plnou svéprávnost, tedy ke dni 18. narozenin, respektive nyní až do 21 let. Zejména pro děti, které vyrůstaly v dětských domovech nebo například v neúplné rodině, může být přechod na dospělý život náročný. Zejména pokud mají nějaký dluh, o kterém “nevěděly”, a k tomuto dluhu se přidávají úroky a náklady na vymožení exekuce.

Odpouštění dluhů za jízdu načerno

Novinkou je také možnost odpouštět starší dluhy vzniklé jízdou načerno. Pravidlo se týká hlavně radnic českých měst a místních dopravních podniků. Dluhy nebylo možné doteď systematicky odpouštět, protože by mohlo jít o porušení povinnosti péče řádného hospodáře a ředitelé nebo politici by mohli být za tento na první pohled vstřícný krok stíhání podle zákona. Může jít také o dluhy, které vznikly v souvislosti s přechodem nájmu na dítě, v případě smrti původního nájemce (rodičů nebo prarodičů nezletilého), pokud žili ve stejné domácnosti.

Za “nevymahatelnou” část dětského dluhu ručí zákonný zástupce

Aby věřitelé nepřišli o “zbylou část” dluhu, která převyšuje vlastní jmění dítěte, zavádí novela následující pravidlo. Zákonný zástupce, typicky půjde o rodiče dítěte, ručí za tento “nevymahatelný” rozdíl oproti skutečnému jmění nezletilého. Půjde o případy, kdy udělil zákonný zástupce souhlas pro jednání, ze kterého dluh vzešel. Například by rodič dal souhlas k tomu, aby si nezletilý vzal půjčku na mobilní telefon. Z této půjčky by později vznikl dluh 20 tisíc korun, ale skutečné jmění dítěte by bylo “pouhých” 5 tisíc. Za zbylých 15 tisíc by ručil rodič.

Co se týče ještě mladších nezletilých, konkrétně pro děti mladší 13 let, stanoví novela, že dluh bude muset hradit osoba, které zanedbala dohled nad dítětem. 

Výjimkou je případ, kdy by škoda byla způsobena skutkem, který by měl povahu úmyslného trestního činu. Například by dvanáctileté dítě hodilo úmyslně kámen na zaparkované auto a způsobená škoda na čelním skle by převýšila 10 tisíc korun. Druhá výjimka je v případě, že na splacení dluhu má dítě dostatečné jmění. Může jít o situaci, kdy jde o jediného dědice většího jmění.

Další změny a aktualizace

Účinnost novely je od července 2021. Za cíl si klade také to, aby soudy nemohly vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro uznání nebo pro zmeškání. Novela nakazuje soudům zasílat obsílky nezletilým, kteří již dosáhli 15 let věku. Doteď měly soudy zasílat oznámení jen jejich zákonným zástupcům. Ačkoli většinou žijí stále děti se svými rodiči, jsou i případy, kdy se odstěhují před dosažením plnoletosti. Případná ignorace dluhu zákonnými zástupci může nezletilému způsobit problémy do budoucna, pokud by se dluh nesplatil.

V neposlední řadě se mění pořadí, ve kterém se plní spotřebitelské dluhy, které jsou již v prodlení. Prioritu dostaly náklady spojené s vymáháním pohledávky (zde například ze spotřebitelských úvěrů). Na druhém místě je jistina (samotný dluh), pak následují úroky. Až jako poslední se budou vymáhat úroky z prodlení, které často celkově dluh zvyšovaly.

Exekuceinfo.cz