Jak na zastavení exekuce

V roce 2013 soudy nařídily podle exekutorské komory 820 420 exekucí. Vymáhání pohledávek ze strany exekutorů je mediálně často probírané téma a ne vždy probíhá vše v pořádku a v souladu se zákonem. Jak se tedy bránit proti pochybení exekutora, nebo neoprávněné exekuci? V několika bodech vám popíšeme,  jaké lze udělat kroky k  zastavení exekučního řízení.

Možností jak zastavit probíhající exekuční řízení je několik. Žádná z nich však nění použitelná zcela univerzálně a vždy záleží na konkrétní situaci. Základním pravidlem však vždy je vše řešit ihned! Čas hraje v exekučním řízení klíčovou roli a každé zdržení může mít fatální následky. Pokud se tedy do exekuce dostanete, řešte vše okamžitě a bez odkladu. Časové lhůty pro podání stížností a návrhů jsou velmi omezené a pro úspěšnou obranu je zcela nezbytné je stihnout.

Obranu lze rozdělit do dvou základních skupin a to na obranu proti samotné exekuci, nebo na obranu proti jednání exekutora.

Obrana proti Exekuci

Odvolání proti exekuci

Proti exekučnímu nařízení se lze ze zákona odvolat. Exekuční odvolání musí být podáno u soudu, který nařídil exekuci, do 15 dnů ode dne doručení usnesení o nařízení exekuce. Soud následně přezkoumá uvedené podmínky, na jejichž základě bylo podáno odvolání. Pokud soud shledá, že nařízení bylo vydáno neoprávněně, exekuční nařízení zamítne .

Návrh na odklad exekuce
Tento návrh se podává u exekutora,  který vede exekuci. Odklad exekuce může být udělen pouze za předpokladu, že se dlužník ocitl ne vlastní vinou v nepříznivém postavení. Tato situace musí bý vážná, přechodná a s velkou pravděpodobností jejího vyřešení.   Podmínkou je, aby tato situace nevznikla chováním dlužníka a její vznik se datoval až po vydání usnesení o výkonu rozhodnutí. Může se  jednat například o případ hospitalizace v nemocnici, nebo o živelnou katastrofu.

Návrh na zastavení exekuce

Tento návrh lze podat kdykoliv během probíhajícího exekučního řízení a je nutné jej doručit na adresu exekutorského úřadu, který vydal exekuční příkaz.  Typickým příkladem pro návrh na zastavení exekuce je situace,  kdy  již pohledávka zaplacena, nebo promlčena a stále nedošlo k ukončení řízení. Návrh musí být podán do 15 dnů od chvíle zjištění důvodu pro zastavení.

Obrana proti exekutorovi

Stížnost na exekutora

Exekutoři nemají neomezenou pravomoc a musí se řídit příslušnými zákony, právními předpisy a exekutorským etickým kodexem. Závažné porušení těchto pravidel může spustit kárné řízení, jehož výsledkem může být napomenutí, peněžitý trest nebo vyškrtnutí ze seznamu exekutorů. Skutečnosti vedoucí ke stížnosti lze hlásit na Exekutorskou komoru, Ministerstvo spravedlnosti, nebo předsedovi okresního soudu v jehož obvodě má exekutor sídlo.

Trestní oznámení na exekutora

Pokud se setkáte s exekutorem který svojí činnost vykonává v rozporu se zákonem,  lze na něj podat trestní oznámení. Musí se však jednat o úmyslné jednání směřující k neoprávněnému prospěchu, nebo způsobující závažnou škodu či újmu.

Žaloba na úhradu škody způsobenou exekutorem

Pokud  exekutor při výkonu exekučního řízení svým jednáním způsobí škodu, lze  na něj podat žalobu. Žaloba může vztahovat na škodu způsobrenou poškozením majetku, ale i na škodu vyplývající například ze zbytečného odkládáním úkonů v exekučním řízení a exekutor mohl vzniku této škody zabránit.

Exekuceinfo.cz