Výpočet srážky ze mzdy (kalkulačka exekucí)

V tomto článku se podíváme na případy, kdy dlužník pracuje jako zaměstnanec. V takovém případě dostává mzdu. Z dlužníkovy mzdy bývá měsíčně strhávána určitá částka, kterou se splácí exekuční částka. O jakou vysokou částku jde záleží na mnoha podmínkách, které si podrobněji představíme.

Čistá měsíční mzda

Prvním parametrem je výše měsíční mzdy po odečtení všech daní a odvodů (čistá mzda). Tento parametr většinou zadáváte pro výpočet jako první položku. Je to logické, protože nemůžete odvádět na srážkách více, než jaký máte příjem. Obecně platí, že čím máte vyšší příjem, tím větší srážky budete mít. Od mzdy se odečítají další jednotlivé parametry, které si ukážeme níže. 

Počet vyživovaných osob

Vyživovanou osobou se rozumí člověk, o kterého se staráte ve společné domácnosti. Nejčastěji to bývají děti povinné školní docházkou, případně studenti vysoké školy do 26 let věku. Dále pak může jít o dlouhodobě nemocné členy domácnosti, kteří nejsou výdělečně činní nebo rodiče dlužníka apod. 

Příjmy podléhající srážce ze mzdy

Velká část příjmů podléhá srážce ze mzdy. Níže si řekneme, které kategorie sem patří.

–   Odměny z dohody o pracovní činnosti. Používá se běžně u dlouhodobých prací formou brigád. Z této odměny se platí daň z příjmu a sociální pojištění.

–   Odměny z dohody o provedení práce. Je využívána hojně studenty, často na letních brigádách. Z odměny se platí „pouze“ daň z příjmu (pokud nepřesáhne měsíčně 10 000 Kč).

–   Důchody (nejen starobní). Srážce nepodléhá částka, která odpovídá nákladům za pobyt v pečovatelském ústavu a výši kapesného v tamto ústavu.

–   Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

–   Nemocenská dávka (často se označuje pouze jako „nemocenská“).

–   Peněžitá pomoc v mateřství.

–   Stipendia na vysoké škole (například sociální nebo prospěchová).

–   Odstupné při skončení zaměstnání (ukončení pracovního poměru).

Jsou zde další druhy příjmů, ale neuvádíme je, protože nejsou tak obvyklé v situaci dlužníka.

Příjmy, které nelze srážkou postihnout

Do exekuce nespadají nepostihnutelné příjmy. Patří mezi ně všechny dávky sociální péče, pomoc v hmotné nouzi nebo další specifické sociální dávky. Pokud pobíráte příjem takového druhu, nemusíte se žádné srážky bát. Tyto příjmy se logicky nezapočítají, protože jsou zde pro případ, že jakákoli osoba z nějakého důvodu nemá řádný příjem ze zaměstnání (nebo z jiné činnosti).

Pohledávky s přednostním postavením

Při vymáhání dlužné částky mají některé druhy pohledávek přednost. Tito věřitelé jsou uspokojeni přednostně před ostatními dlužníky, jejichž pohledávky sem nespadají. Nejčastěji půjde o úřady, které mají přednost před soukromými věřiteli.

Jde o tyto pohledávky.

–   Pohledávka výživného, která se někdy nazývá „superpřednostní“. V případě, že dlužník neplatí výživné na děti nebo na manžela (manželku), pak takový dluh se strhává předem. Tato přednost je logická, protože jde o důležité životní náklady dítěte nebo nezaopatřené osoby, bez kterých by nemohla důstojně žít.

–   Pohledávky náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví (nebo způsobené úmyslnými trestnými činy).

–   Pohledávky Finančního úřadu. Může jít o nezaplacené daně nebo jiné poplatky.

–   Pohledávky pojistného u ČSSZ. Jde o dlužné částky ze sociálního zabezpečení (důchodového pojištění).

–   Pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění. To v pracovním poměru odvádí zaměstnavatel. Pokud jste OSVČ, pak musíte podávat každoročně přehled. Pamatujte, že v České republice je účast na zdravotním pojištění povinná. Pokud máte jiné příjmy než ze zaměstnání nebo jste nezaměstnaný, povinnost platit pojištění se vás týká také.

Existují také jiné přednostní pohledávky. Ty ale nejsou příliš časté, ve výčtu uvádíme pouze ty nejobvyklejší z nich, které tvoří 90 procent všech případů.

Nezabavitelná částka

Jde o takovou částku, která musí zůstat vždy bez dalších podmínek v plné výši dlužníkovi. Z této částky si hradí své základní životní náklady, ať už jde o bydlení nebo stravu. Nezabavitelná částka je stanovena jako minimum pro vedení důstojného života.

V roce 2020 je výpočet této částky následující. Od 1. 7. je pro jednotlivce stanovena na částku 7772 Kč. Pro další vyživované osoby je to 2591 Kč / osoba. To znamená, že se pro vás nezabavitelná částka zvýší například v případě, kdy se staráte o vaše děti nebo o nemocného manžela (manželku). Je zde nastaven strop pro nezabavitelnou částku: 20 724 Kč. To je maximální suma, která nelze soudně (exekučně) zabavit. Je zde nastavena pro případy, kdy se dlužník stará o velké množství osob, takže by reálně nebylo možné z něj jakoukoli částku vymoci.

Exekuceinfo.cz