Jak zjistit dluhy na sociálním pojištění

Sociální pojištění je obecně povinné pro osoby výdělečně činné, na rozdíl od zdravotního pojištění, které je povinné pro všechny s trvalým pobytem v České republice. Pokud není placeno řádně, vznikají dluhy na sociálním pojištění, které se navíc každý den navyšují o penále.

Kdo musí platit sociální pojištění?

Než si řekneme, jak zjistit dluhy na sociálním pojištění, nejprve se podívejme, pro koho je tento typ státního pojištění povinný.

  • Zaměstnanci platí 6,5 % z hrubé mzdy a jejich zaměstnavatelé, kteří zároveň celou platbu odvádí, platí 24,8 % z vyměřovacího základu (hrubé mzdy jejich zaměstnance).
  • Dále osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) platí částku, která se vypočte z přehledu o příjmech a výdajích, které každoročně podávají. Záloha na pojistné činí 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu. V roce 2023 je minimální částka (pro hlavní činnost) 2944 Kč. Pro činnost vedlejší platíte 1178 Kč.

Pokud nepatříte ani do jedné zmíněné skupiny, například jste na rodičovské dovolení nebo studujete, pak nemáte povinnost toto pojištění platit. Pakliže nemáte dluhy z minulosti, nově vám dluhy nevzniknou. Po dobu, kdy neplatíte žádnou částku, vám ale nenaběhne doba potřebná pro vyplacení starobního důchodu ve stáří.

Samostatnou kategorií je tzv. dobrovolné důchodové pojištění. Pokud nemáte podle daňového přiznání nebo přehledu OSVČ stanovenou povinnost přispívat do důchodového systému, můžete tak činit dobrovolně. Pro rok 2023 je minimální částka nastavena ve výši 2 823 Kč. Pokud tuto částku budete platit po určitou dobu, pak se vám bude tento čas započítávat do minimální doby, kterou musíte odpracovat jako příjemci starobního důchodu.

Jak zjistit dluhy na sociálním pojištění

Podívejme se nyní, jak lze potenciální dlužné částky zjistit. Hlavní orgán, který se sociálním pojištěním zabývá je Česká správa sociálního zabezpečení (zkráceně a běžně uváděna jako „ČSSZ“). Stačí se obrátit na libovolnou pobočku správy (v Praze jde o Pražskou správu, v Brně o Městskou správu a ve zbytku republiky vždy o Okresní správu). Na pobočce zažádáte o výpis z registru sociální správy, případně o potvrzení bezdlužnosti.

Pokud vám více vyhovuje zažádat elektronicky, stačí se přihlásit přes webové rozhraní sociální správy na eportal.cssz.cz. Naleznete zde například informace o zaplaceném pojistném.

__________________________________

Tip: Víte, že je možné online prověřit libovolnou osobu a zjistit tak, jestli se nepotýká s nějakými dluhy – ať už jde o exekuce nebo insolvenci? Stačí vyplnit TENTO FORMULÁŘ a výpis s přehledem závazků dlužníka, které jsou u něj v příslušných databázích evidovány, máte ihned k dispozici.

__________________________________

Pakliže zjistíte, že vám z jakéhokoli platného důvodu vznikl dluh na pojistném, doporučuje se situaci řešit co nejdříve. Dluh se totiž průběžně navyšuje. Dříve se platilo penále 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den. Od roku 2022 se výše penále stanoví podle repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Na první pohled tato suma vypadá jako nepatrná, ale v součtu za několik let neplacení již nejde o zanedbatelnou částku. OSVČ si v případě nemožnosti placení mohou sjednat splátkový kalendář k umoření případného dluhu na pojištění. Procentuálně určené penále při splácení ve splátkách jsou pak nastaveny „jen“ na 0,025 % z dlužné částky, opět za každý den.

Dluhy na sociálním pojištění jsou přednostní pohledávkou

Obdobně jako u zdravotního pojištění se považuje dluh ze sociálního pojištění za přednostní pohledávku. To v praxi znamená nejen to, že mají přednost před jinými dluhy, ale dlužníkovi je možné v případě srážek ze mzdy strhnout větší částku než u jiných pohledávek. Doporučujeme si proto včas a pravidelně zjišťovat, zda máte uhrazeno veškeré pojištění řádně a včas.

Exekuceinfo.cz