Podání podnětu k průběhu exekuce (2)

V minulém článku jste se dozvěděli, jaké jsou možnosti podání podnětu k exekutorovi. Pokud jste jej zatím nečetli, doporučujeme nejprve přečíst 1. díl. K dispozici je zde. V této druhé části si řekneme více o vlastním obsahu vašeho podnětu. Zaměříme se na to, co v podnětu nesmí chybět.

Podání podnětu – nezbytné náležitosti

Pokud podnět k exekutorovi podává vámi zmocněná osoba, identifikujte ji. Nejčastěji půjde o případy právního zástupce (advokáta) podatele podnětu. Identifikace spočívá zejména v uvedení dostatečných a určitých osobních údajů o osobě zmocněnce. Mezi tyto údaje patří celé jméno a příjmení, akademický titul, dále adresa trvalého pobytu a datum narození.

Podnět obsahuje také procesní postavení osoby, která jej podává. Znamená to, že jednoduše uvedete, zda jste povinný (dlužník), oprávněný (věřitel), případně jiná třetí osoba. Takovou osobou se myslí například plátce mzdy (zaměstnavatel dlužníka) nebo rovněž dražitel věcí, které byly v rámci exekučního řízení zabaveny a budou draženy.

Do podnětu se vkládají také informace o již podaných opravných prostředcích (nebo jiných návrzích). Může jít o odvolání proti usnesení o nařízení exekuci, kterým se vždy zabývá odvolací soud. Mezi tyto prostředky patří také návrh na odklad exekuce, ale existují i další.

V textu podnětu byste měli ve stručnosti uvést důležité skutečnosti, které vašemu podání předcházely. Exekutorské komoře vysvětlíte, v čem spatřujete problém neboli v čem konkrétní exekutor, se kterým jste se setkali, pochybil. Mohlo se stát, že exekutorský úřad nijak nereagoval na vaše podání k němu. Nebo ignoroval důležité námitky, které měl brát v potaz. Nebo udělal některý z pracovníku exekutorského úřadu závažnou chybu, a ta se na průběhu řízení negativně projevila. Důležité je také uvést, čeho se tímto podáním domáháte.

Žadatel také podává informaci, zda již podal podnět k jinému orgánu. Může jím být předseda soudu nebo Ministerstvo spravedlnosti jakožto dohledový ústřední orgán státní správy. Pokud již takový podnět byl podán, vložte jeho prostou kopii jako přílohu k tomuto novému podnětu.

Podnět doplňte všemi důležitými listinami, které s vaším případem souvisí. V tomto případě postačí prosté kopie. Nemusíte chodit na poštu a nechat si listiny ověřovat. Pokud by to přeci jen bylo potřeba, Exekutorská komora by vás o tom informovala. Ale ve většině případů se to nepředpokládá.

Pokud si podrobně rozmyslíte a sepíšete výše nadepsané náležitosti, váš podnět by měl být brán v potaz. Budou se mu věnovat pověření pracovníci Exekutorské komory.

Exekuceinfo.cz