Často kladené otázky – exekuce

Podívejme se v tomto článku na otázky, na které se nejčastěji ptáte ohledně exekucí. Odpovědi jsou stručné a ukazují konkrétní praktická řešení dané situace.

Musí exekutor vyzvat dlužníka k tomu, aby dluh zaplatil?

Ano, skutečně exekutor musí vyzvat dlužníka ke splnění dluhu. Pokud tedy řádně na takovou výzvu zareagujete zaplacením celého vašeho dluhu, nemá se čeho bát. Navíc máte ze zákona lhůtu v délce 30 dní, kterou máte na zaplacení dluhu. Pokud exekutor žádnou výzvu nezašle, není možné, aby začal s provedením exekuce. Majetek povinného tehdy nelze postihnout.

Za jakých podmínek mohu žádat o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti?

Zastavení exekuce probíhá v takovém případě, pokud se ukáže, že vlastní výtěžek z této exekuce by nestačil ani k pokrytí nákladů. Prodání majetku dlužníka by nedával smysl a nebyl by ani efektivním uspokojení věřitele.

Nemajetnost hodnotí samotný soudní exekutor. Bude brán v úvahu měsíční pravidelný příjem povinného, od něj se odečtou zákonem určené částky (např. životní minimum a jiné). Současně se bude hodnotit současný majetek dlužníka. Pokud budete v dluzích majitel nemovitosti (například bytu ve větším městě), pak s velkou pravděpodobností skoční tento byt tzv. „v exekuci“. Bude se soudně dražit zájemcům. Výsledná částka se použije na umoření dluhu.

Pokud by ale dlužník vlastnil jen pár movitých věcí jako je běžné vybavení domácnosti (pračka, lednice atd.) a zároveň dlužil řádově miliony korun a neměl příliš vysoký měsíční příjem, pak by nemajetnost přicházela v úvahu. V takovém případě můžete zkusit zažádat o pozastavení vaší exekuce.

Přijde za mnou exekutor a bude vymáhat dluh i tehdy, pokud platím každý měsíc srážky ze mzdy?

Pokud se vám ze mzdy pravidelně strhává určitá částka, neznamená to vždy, že půjde o jediné umořování dluhu. Exekutor se snaží o co nejefektivnější vymožení peněz. To se může dít více cestami. Kromě srážek je pak také prodej majetku dlužníka. Vaše movité věci mohou podléhat takzvané mobiliární exekuci. Pokud máte k dispozici peníze na účtu, exekutor bude vymáhat částku přikázáním pohledávky z účtu dlužníka.

Může exekutor postihnout můj majetek i přesto, že řádně a pravidelně platím dohodnuté splátky dluhu?

Je to podobné jako u předchozí otázky. Pokud splácíte dluh pravidelně a řádně podle dohody, je to zcela správně. Pokud by ale byl dluh celkově podstatně vyšší, exekutor by mohl dojít k závěru, že je potřeba dluh zajistit i jinak než splátkami (třeba prodejem movitých věcí).

Mám zavolat policii, pokud chce exekutor vstoupit do mého bytu?

Zavolat policii můžete, ale ve většině případů to situaci vůbec nepomůže. Spíše naopak, můžete zkomplikovat průběh exekuce.

Je potřeba mít na vědomí, že exekutor může vejít všude tam, kde se domnívá, že má dlužník nějaký majetek. Policie (ani městská, ani státní) se musí vždy řídit zákony a v tomto případě nemají žádnou možnost ani právo exekutorům zabránit vstup.

Podrobněji se na věc podíváme v další otázce.

Kam všude může exekutor vstoupit? Musím mu otevřít dveře do bytu?

Exekutor je ze zákona oprávněn vejít všude tam, kde se domnívá, že se nachází dlužníkům majetek. Z tohoto majetku totiž potřebuje co nejefektivněji splatit dluh a věřiteli (například tomu, kdo poskytl úvěr) vymoci jeho prostředky zpět od dlužníka.

Nejčastěji míří exekutor na adresu, na které se podle jeho informací dlužník nachází, kde bydlí. Nemusí jít nutně a vždy o adresu trvalého pobytu, kteří si někteří nechávají u rodičů nebo mají trvalý pobyt hlášen dokonce na adrese úřadu. Předpokládá se totiž, že tam, kde dlužník bydlí, má také většinu svého movitého majetku.

Pokud ale z dostupných informací vědí, že je váš majetek také u rodičů nebo partnera na jiné adrese, mohou provést exekuci také tam. Problém může nastat, pokud máte majetek jinde než „doma“ a dotyčná osoba neví, že jste v exekučním řízení. Je totiž na dlužníkovi, aby dokázal, že majetek (věc) nacházející se v bytě není jeho (například záručním listem na jméno nebo podepsaným paragonem). Pokud to prokáže, soudní exekutor nemůže tuto věc zabavit.

Obecně tedy skutečně platí, že musíte do svého bydliště soudního exekutora nebo jeho zaměstnance pustit, pakliže jste dlužníkem v exekučním řízení.

Co když exekutora nepustim do svého bytu?

Pokud odmítnete exekutora do svého bytu vpustit, je oprávněn se do něj dostat sám. Většinou se to děje tak, že přivolá zámečníka, který mu byt otevře. Jde o nepříjemnou situaci pro obě strany, proto doporučujeme postupovat v souladu se zákonem a pracovníky exekutorského úřadu do domu pustit.

Je „moje exekuce“ vedena také na mého přítele / moji přítelkyni?

Zvláště v dnešní době jsou zcela běžné domácnosti nesezdaných párů. Lidé spolu žijí mnoho let, ale nejsou formálně manželé. V takovém případě se týká exekuce jen vás, v pozici dlužníka. Pokud nejste s vaším přítelem (vaší přítelkyní) zapsání oba jako spoludlužníci. Pak byste ručili oba.

Pakliže je ale například na smlouvě o úvěru podepsán jen jeden z vás, tedy jen jeden z vás ji platně uzavřel, pak se exekuční řízení týká jen jedné osoby dlužníka. Situace je jiná v případě manželů, viz následující otázka.

Manžel je postižen exekucí. Týká se exekuce také mě?

Oproti předchozí otázce hovoříme nyní o dvou manželích. Jeden z nich například dluží peníze z úvěru, půjčil si a nesplácel řádně a včas. V takovém případě existuje několik variant problému. Nejčastěji mají manželé tzv. společné jmění manželů (SJM) podle zákona. Tedy veškeré dluhy jsou společné, ačkoli je zavázán pouze jeden z manželů. To je nejčastější situace. Dluh lze vymáhat po obou manželích. Dluží společně a nerozdílně.

Jiná situace bude v případě alespoň částečného oddělení společného jmění. Podle občanského zákoníku si mohou manželé před uzavřením sňatku (nebo kdykoli během manželství) smlouvou upravit rozsah SJM. Půjde tak o tzv. smluvní režim.

Majetek si mohou zcela mohou mít majetek zcela oddělen, mohou SJM zúžit nebo naopak oproti zákonnému režimu rozšířit. V případě rozšíření jde například také o dary, které jeden z manželů dostane (dary jednoho z manželů totiž podle zákona do SJM nespadají). Manželé si mohou určit, že dluhy ze smluv půjdou vždy pouze k tíži toho manžela, který uzavřel danou smlouvu.

Pokud této možnosti nevyužili, ručí oba, jednoduše řečeno, za všechno.

Může exekutor vzít z bytu dlužníka věci, který patří někomu jinému než dlužníkovi?

Tento dotaz jsme lehce začali již v jedné z předchozích otázek. Řekněme si nejprve, kam exekutor smí. Může se dostat do prostorů, kde se domnívá, že se nachází dlužníkovy věci, většinou v místě jeho bydliště. Často, například v případě sdílených bytů, se nachází na místě dlužníkova pobytu také věci někoho jiného.

Zabavené věci během exekuce se sepisují na soupis. Dlužník může následně rozporovat jeho správnost. Uveďme opět příklad. Exekutor zabaví z bytu dlužníka také poměrně drahé jízdní kolo. To ale patří pouze kamarádovi dlužníka, ne jemu samotnému, má ho například půjčené. Pak se může dlužník bránit a bude namítat vyškrtnutí věci ze soupisu. Vlastnictví se doloží například fakturou za kolo, která bude nadepsaná na jméno zmíněného kamaráda.

Pokud exekutor věc ze soupisu nevyškrtne, pak skutečný vlastník věci podává k exekučnímu soudu tzv. vylučovací žalobu.

Může být postižen dluh, který vznikl ještě před uzavřením manželství?

Exekutor může postihnout exekucí také dluh, který vznikl ještě před uzavřením manželství. Například si jeden z manželů půjčil na koupi nového automobilu a půjčku nesplácel. Během této doby uzavřel manželství. Následná exekuce postihne oba novomanžele. Ovšem jen do takové částky, která by připadla manželovi při vypořádání SJM (společného jmění manželů). Tedy typicky co do výše jedné poloviny veškerého společného majetku. Do větší výše nebude exekuce majetek typicky postihovat.

Kolik mi musí zbýt při provedení exekuce srážkami ze mzdy?

Musí vám vždy zbýt nejméně tzv. nezabavitelná částka. V roce 2020 činí podle platných předpisů celkem 7 771,50 Kč (7 772 Kč po zaokrouhlení na celé koruny). Na další vyživovanou osobu v domácnosti pak ve výši jedné třetiny nezabavitelné částky na dlužníka. To znamená, že se připočte 2 591 Kč (po zaokrouhlení) na osobu.

Kdy se promlčí exekuce?

Co se týče pohledávky, který byla potvrzena rozhodnutím soudu (nebo obecně veřejného orgánu), ta je promlčena po 10 letech ode dne, kdy mělo být plněno (kdy měl být například splacen dluh podle rozhodnutí).

Obecně v právu platí zásada, že až na výjimky jsou práva promlčitelná. Je proto velice důležité si pečlivě zaznamenávat a uchovávat důležité dokumenty, například rozhodnutí soudu nebo exekutora, ze kterých po poradě s advokátem vyčtete požadované promlčecí lhůty. Navíc obecně platí, že věřitel se musí aktivně o svá práva starat. Musí zahájit řízení a učinit další úkony. Z hlediska promlčení tak není z vaší strany (ze strany dlužníka) nutné dalšího aktivního konání.

Dají se exekuce spojit?

Nová exekuce (exekuční řízení) se spojuje automaticky s dřívějším řízením tehdy, pakliže bylo vůči dlužníkovi zahájeno další exekuční řízení stejným věřitelem u stejného exekutora, a to dříve, než zaniklo oprávnění k vedení předchozí exekuce. Exekutor ani exekuční soud nevydává rozhodnutí, povinný není povinen podávat jakýkoli návrh na spojení exekucí.

V jiném případě je možné Na návrh povinného spojit exekuční řízení, pokud jsou taková exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů.

Případně tehdy, pokud další oprávněný již zahájil u téhož exekutora exekuční řízení proti stejnému dlužníku a zároveň jsou splněny následující podmínky:

1) věřitel je osoba, která byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu

2) pokud předmětem jednotlivých spojovaných řízení je částka do výše 10.000,- Kč včetně

3) pokud jsou proti dlužníkovi vedeny alespoň dvě exekuce, podle první možnosti.

Není zde ale žádná povinnost návrhu na spojení vyhovět. Jde spíše o otázku procesní ekonomie řízení, tedy jde o to, zda je spojení žádoucí a výhodné také pro exekutora a dlužníka, který částku vymáhá.

Co když koupím věc od osoby, která je v exekuci. Musím takovou věc vrátit exekutorovi?

Dlužník nesmí v době konání exekučního řízení svůj majetek prodávat (zbavovat se ho účelově). To lze pouze za předpokladu, že má výslovný souhlas exekutora.

Pokud jste například koupili osobní automobil od fyzické osoby v exekuci, může exekutor učinit tzv. námitku neplatnosti převodu. Exekutor tak zpětně zneplatní převod auta dlužníka na vás. Prodej se stane neplatným. Automobil tak vy budete muset skutečně předat exekutorovi.

Jde o poměrně častý problém, kdy se dlužníci zbavují téměř celého majetku například přes internetové bazary. Vy se můžete, jako potenciální kupce, předem připravit a nahlédnout do Centrální evidence exekucí. Tam zjistíte, zda vůči tomu, kdo věc prodává, není vedena exekuce. Pokud by zde exekuce byla, pak věci (například auto) rozhodně nekupujte. Vystavujete se riziku, že jej budete muset vydat.

Co znamená příkaz k úhradě nákladů exekuce?

Tento příkaz je rozhodnutím exekutora vydaným v exekučním řízení. Exekutor tak určuje výši vlastních nákladů exekuce. Jsou v ní zahrnuty jeho odměna dále například a hotové výdaje a náklady oprávněného vzniklé v exekučním řízení.

Tento příkaz musí exekutor doručit dlužníkovi, ten má právo podat proti tomuto příkazu námitky, a to do 8 dnů od doručení.

Exekuceinfo.cz