Exekuční dražby – část II.

Ve druhém díle seriálu o dražbách se mimo jiné dozvíte, co mít s sebou na dražbu, jak dražba probíhá a jaká jsou její zákonná omezení. Zjistíte také, co je dražební vyhláška a proč je důležitá.

Na dražbě budete muset prokázat svoji totožnost. Vezměte si proto občanský průkaz. Ne vždy je ale možné, aby se zájemce zúčastnil osobně. V takovém případě si zvolí svého zástupce, který musí mít s sebou úředně ověřenou plnou moc. Případně se může jednat o jinou listinu tuto skutečnost prokazující. Nejčastěji se ale použije právě plná moc. Nezapomeňte si ji včas vyřídit a hlavně ověřit. 

Pro platnou účast musíte také složit dražební jistotu. Jde o peněžitou záruku, kterou složíte k osobě, který bude dražbu vyřizovat. Slouží k určení pouze vážných zájemců, kteří svůj zájem vyjádří právě touto zálohou. Výše jistoty se určuje v závislosti na odhadnuté ceně dražené věci, standardně vy výši 10 až 30 procent.

Pokud nebudete v dražbě úspěšní (nebudete mít nejvyšší příhoz), pak vám bude vyplacena záloha zpět. Pro toho, kdo dražbu vyhraje (vydražitele) se tato dražební jistota použije jako část zaplacení vydražené částky. V případě, že tento vydražitel nezaplatí celou částku za dražbu (nedoplatí zbytek), pak jeho předem zaplacená dražební jistota propadá. Použije se jako náhrada nákladů této dražby. Pokud by pořádáním dražby vznikly nějaké škody, pak také na jejich úhradu. Po neúspěchu se dražba obvykle opakuje.

V případě, že nesložíte jistotu předem, je možné zaplatit v hotovosti na místě konání dražby. Měli byste mít s sebou peníze i do výše vašeho zamýšleného nejvyššího přínosu. Tedy jinak řečeno, pokud nezaplatíte zálohu předem, vezměte si dostatečný obnos s sebou. Zjistěte si předem podle informací k dražbě, jaké tato jistota je. Rovněž doporučujeme si vaše příhozy naplánovat, abyste neutratili neúměrně více, než jste původně plánovali.

Pro movité věci existuje jedno specifické pravidlo, se kterým je potřeba počítat. Pokud úspěšně vydražíte například auto nebo nářadí, pak je tuto movitou věc potřeba zaplatit ihned po skončení dražby. Nezaplacení by znamenalo neúspěšnou dražbu, v takovém případě byste mohli přijít také o Vámi zaplacenou jistotu. Pravidlo ale neplatí, pokud by cena přesáhla částku 270 000 Kč.

Jde o omezení plateb v hotovosti, a to na základě zákona č. 254/2004 Sb., který platí pro veškeré finanční pohyby, dražby nevyjímaje. Doplacení nad tuto částku musí ze zákona probíhat bezhotovostně – bankovním platebním stykem. Částku jednoduše zašlete na účet pořadatelům dražby, případně jinam, jak bude určeno na dražbě. K zaplacení bývá lhůta 7 dní. V případě vydražení nemovitosti je doba k doplacení částky, která bývá zpravidla vyšší, určena soudním exekutorem. Tato lhůta začíná běžet dnem nabytí právní moci příklepu a rovněž nemůže a být delší než 2 měsíce.

Podívejme se na to, co je dražební vyhláška. Taková vyhláška je rozhodnutí soudního exekutora. Jsou v něm uvedeny všechny důležité informace o dražbě, jako místo nebo čas, kdy se konala, dále je označen vydražený předmět a jeho příslušenství. Nechybí ani cena, za kterou byl vydražen. Tato vyhláška se doručuje povinnému a jeho manželovi (manželce) a dalším, zejména úřadům, v závislosti na typu dražby. V případě prodeje nemovitosti se tak dá vědět katastrálnímu úřadu. 

Tato dražební vyhláška je poté zveřejněna na úřední desce exekutora. Povoluje se i varianta vystavení vyhlášky podle obvyklého způsobu (podle místa vyhlášení) na obecním úřadě. Nedílnou součástí je zveřejnění na webu Centrální evidence exekucí a na webu Portál dražeb.

Nyní se podívejme na průběh samotné dražby. Místo a čas jsou uvedeny vždy na dražební vyhlášce. Tu musí vydat každý exekutor pořádající dražbu, vyhláškou je dražba nařízena a může proběhnout. Zájemci prokáží svoji totožnost (nejčastěji občanským průkazem) a pořadatelé se přesvědčí, že byla složena dražební jistota. O jejím účelu jsme již mluvili dříve v tomto článku.

Exekutor v úvodu musí obeznámit všechny účastníky s vlastním předmětem dražby. Věc (nebo věci) dále popíše. Je také třeba, aby byli všichni seznámeni s dražebním vyhláškou a s tím, jaká je výše nejnižšího podání. Tedy jaká je nejnižší částka, za kterou mohou účastnící dražený předmět získat. Pokud jsou nějaká předkupní práva k předmětu, jejich výčet se oznámí po zahájení. To se týká například spoluvlastníků nemovitosti, u nich je toto právo dané ze zákona. Předkupní právo lze uplatnit účastí na dražbě v případě, že má spoluvlastník a jiný člověk shodné podání. Pak se příklep udělí osobě s předkupním právem. Jinak by se řešila situace losem. Předkupní právo k nemovitosti tímto příklepem zaniká. Obdobně se musí ohlásit i to, zda jsou na předmětu věcná břemena. Všechny informace jsou důležité pro potenciální zájemce a jejich výčet by měl být uveden již na dražební vyhlášce.

Následně přichází na řadu celkově asi „nejzajímavější“ část, kdy je prostor pro samotná podání. Dražitelé zvedají svá přidělená čísla a slovy nahlas učiní „příhoz“, lépe řečeno podání. Exekutor vedoucí dražbu musí takové podání slovně potvrdit, aby bylo platné. Tak jak to velká část veřejnosti zná například z filmů, dražba pokračuje vyvoláním slov „poprvé“, pak „podruhé“ a v případě zavolání „potřetí“ je udělen příklep úspěšnému dražiteli. Pokud se jiný zájemce ozve dříve s vyšším podáním, dražba samozřejmě pokračuje dále. Jde samozřejmě o to, získat za dražený předmět co nejvyšší podání. Dražba tak končí tehdy, kdy se již nenajde nikdo další, kdo by přihodil a dojde ke zvolání „potřetí“ u nejvyššího dosavadního podání.

Účastníky upozorňujeme, že veškerá podání potvrzená exekutorem jsou právně závazná. Potvrzený příhoz nelze zrušit. Vydražitel (ten, kdo měl nejvyšší podání) je ze strany exekutora poučen o lhůtě, ve které musí zaplatit své podání. Rovněž jsou mu vysvětleny důsledky při nezaplacení podání. Tím je myšlena povinnost nahradit náklady, které vzniknou v souvislosti s následným dražebním jednáním a také škoda vzniklá nezaplacením, pokud v další dražbě dojde k horšímu výsledku (nižší vydražené ceně za dražený předmět).

Chcete se o exekučních dražbách dozvědět více? Čtěte
Exekuční dražby – část I.
Exekuční dražby – část III.

Exekuceinfo.cz