Odklad a zastavení exekuce podle Ústavního soudu

Na podzim roku 2020 vydal Ústavní soud judikát, který se zabývá odkladem a zastavení exekuce. Jde o usnesení sp. zn. IV. ÚS 2605/20, které se týká § 54 a § 55 exekučního řádu, kterým Ústavní soud stížnost odmítl.

Příklad z praxe – exekuce kvůli dluhu na výživném

Stěžovatel (povinná fyzická osoba) navrhl odklad a zastavení exekuce, která vůči němu byla vedena kvůli dluhu na výživném. To mělo být placeno k rukám matky dítěte, které bylo předběžným opatřením soudu umístěno do ústavní péče. Stěžovatel i matka měli platit každý měsíc 1000 Kč. Přitom Okresní soud v Liberci, soud prvního stupně, na který se nejprve stěžovatel obrátil, návrhu na odklad a zastavení vyhověl. Odůvodnění znělo tak, že matka o nezletilé nepečuje, mělo tak jít o změnu poměrů ve věci péče o dítě, tedy měly být podle soudu upraveny i podmínky pro placení výživného.

Následná vyšší instance, odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem, rozhodnutí částečně změnila a návrh na zastavení exekuce byl zamítnut. Odvolací soud vycházel z dřívější judikatury, konkrétně z nálezu sp. zn. II. ÚS 961/11. Ústavní soud v něm říká, že z rozhodnutí o změně péče o dítě nelze jednoduše dovozovat změnu vyživovací povinnosti. I když tak bude například dítě posláno do ústavní péče, nevede tato změna vždy současně ke změně vyživovacích poměrů, typicky mezi rodiči, nebo spíše jedním z rodičů, který výživné dluží, a tímto dítětem.

Předběžným opatřením nedošlo k pozastavení povinnosti stěžovatele hradit výživné ani ke změně způsobu placení výživného k rukám matky. Postup odvolacího soudu byl v pořádku. Stěžovatel se podle usnesení Ústavního soudu snažil zvrátit (zastavit) účinky exekučního titulu. To však zde podle právní úpravy nebylo možné.

Role Ústavního soudu

Je dobré připomenout, že Ústavní soud je důležitý zejména proto, že může zrušit zákon nebo jeho část a dále rozhoduje o ústavních stížnostech, jako byla stížnost popsaná v tomto článku směřující proti rozhodnutí odvolacího soudu. Na Ústavní soud se může obrátit každý, kdo se cítí poškozen na svých základních právech a svobodách, které vyplývají z Ústavy a Listiny.

Exekuceinfo.cz