Výběr exekutora

Během září tohoto roku se bude v Poslanecké sněmovně projednávat zásadní změna systému exekutorů v České republice. V současné době platí pravidlo tzv. svobodného výběru exekutorů. Vybírá si vždy věřitel. Případná změna zákona by mohla zavést pravidlo teritoriality. To by znamenalo, že by byl exekutor přidělen podle místní příslušnosti. Určitý věřitel například z Prahy by nemohl pověřit výkonem exekuce někoho mimo jeho okrsek, třeba z Ostravy. Existovalo by zde potenciálně zákonné ustanovení, tedy pravidlo, na jehož základě by byl exekutorský úřad automaticky přidělen.

V minulých letech se již diskutovalo o několika modelech výběru, respektive přidělení exekutorů k případům. Navrhována byla například verze, kdy by byli exekutoři přidělování automaticky podle okresů, ve kterém bydlí dlužník. Varianty jsou kromě okresů také kraje. Případně rozlišovat na spotřebitelské a jiné exekuce, které by exekutorským úřadům připadly podle obtížnosti jednotlivých případu.

Jiná varianta, pracovně nazývaná „sněhulák“ počítá s jistým nabalováním exekucí. Tedy k první exekuci u jednoho konkrétního exekutora by pak automaticky připadla další (tedy druhá, třetí a tak dále). Zde se ale vrací problém mnoha exekucí jednoho dlužníka. Těchto více exekucí (někdy jde až o deset řízení naráz) sice bude na jednu stranu přehlednější, na druhou stranu ale opět bude potřeba platit náklady na jednotlivé exekuce a stejně dlužník neušetří.

Argumentem pro zavedení teritoriality je údajné snížení nákladů za dojíždění za exekutorem. Tedy že by jej měl dlužník blíže. Zde je ale třeba dodat, že v praxi naopak dojíždí zaměstnanci exekutorského úřadu za dlužníkem, kde provádí samotnou exekuci. Náklady na převoz jsou již součástí nákladů na exekuci. V celkové její výši by tak většinou nešlo o podstatné snížení a prospěch dlužníka by byl zanedbatelný. Volný trh exekutorů je považován za efektivnější. Ovšem již nyní existují případy, kdy se některé malé dluhy vzhledem k nákladům ani nevyplatí vymáhat.

Podívejme se nyní podrobněji na to, jaká je situace nyní podle platných zákonů. Exekutora si vybírá věřitel neboli oprávněný. Výběr je jen na něm. Vybírat je možné ze seznamu zapsaných exekutorů, který je zdarma dostupný na stránkách Exekutorské komory, konkrétně na odkazu http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.

Před vlastním výběrem exekutora je potřeba mít „v ruce“ rozhodnutí soudu, které nabylo právní moc. Může jít o rozsudek nebo o platební rozkaz. Pravomocný je ve chvíli, kdy proti němu nemůže nikdo podat řádný opravný prostředek. U „běžného“ rozsudku je to odvolání a u platebního rozkazu odpor. Pokud je žalovaná částka nižší než 10 tisíc korun, pak rozsudek nelze napadnout odvoláním nikdy. V takovém případě nastává účinek právní moci okamžitě. V jiných případech je rozsudek pravomocný po 15 dnech (po uplynutí této lhůty).Jak poznáte, zda jde podat opravný prostředek? Soud vás musí ze zákona poučit. Tyto informace tedy hledejte na konci rozsudku, pod heslem „Poučení“. Poté je důležitá lhůta k plnění. Rozsudek zpravidla určuje, že má dlužník (povinný) zaplatit vysouzenou peněžitou částku do 3 dnů od nabytí právní moci. Až poté, co ji dobrovolně neuhradí, stává se rozsudek pravomocným i vykonatelným. Od té chvíli ji lze vymáhat exekučně.

Částka je vymáhána buď soudním výkonem rozhodnutí, anebo častějším způsobem – exekucí. Jde o efektivnější a rychlejší cestu. Zde dochází k volnému výběru exekutora, a to ze strany věřitele. Výběr není nutné provádět podle místa bydliště nebo sídla dlužníka, jak bylo nadepsáno výše. Vybranému exekutorovi se zašle takzvaný exekuční návrh. Tento obsahuje náležitosti předepsané zákonem: označení exekutora (který má tuto exekuce vést), údaje o navrhovateli (zde jde o věřitele) a také označení toho, co má být vymoženo. Typicky jde o peněžité plnění, uvede se vymáhaná částka v korunách. Pokud by nějaká náležitost chyběla, vybraný exekutor se ozve a vyzve k doplnění nebo k opravě. Další postup je v rukou exekutorského úřadu. Každý exekutor musí postupovat pouze v souladu se zákonem. Přesto platí, že efektivita a pečlivost jednotlivých exekutorů se liší.

Jak vybrat exekutora vám poradíme v dalším specializovaném článku.

Exekuceinfo.cz