Co o vás zjistí exekutor

Každý exekutor si jako jakýkoli jiný úředník o dlužníkovi musí nejprve zjistit určité informace, aby věděl, jak exekuci co nejefektivněji provést. Podívejme se nejprve, k jakým údajům se podle zákona, exekučního řádu, legálně dostane. Těchto údajů je poměrně hodně a pocházejí od různorodých orgánů. Téměř vždy jde o podání údaje na základě písemné žádosti. To znamená, musíte být „v hledáčku exekutora“, až pak jsou údaje sděleny. Nejde zde o nějaké preventivní povinné předávání informací.

V exekučním řádu jde o ustanovení § 33 a následující, které se souhrnně nazývají součinnost třetích osob. Hned na začátku v prvním odstavci je řečeno, že touto třetí osobou je například soud, orgán státní správy nebo notář, pokud rozhodují o právech a povinnostech nějaké osoby. V praxi například městský úřad rozhodne o udělení pokuty za parkování. Takovou pokutu občan odmítne zaplatit a následně se úřad obrátí na exekutorský úřad, který situaci dále řeší, pokutu vymáhá. Povinnosti v § 33 mají také orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku.

Banky a podobné instituce musí na písemnou žádost exekutora sdělit údaje o číslech účtů povinného. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní stanice a údaje o nich. V praxi půjde například o pevnou linku nebo případně telefonní číslo, které tak může exekutor zjistit. U pojišťoven pak jde o výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného. To znamená pokud byste měli dostat jako dlužník výplatu některého pojistného produktu, exekutor se na žádost o takovém vyplacení také dozví. Také z důvodu zjistitelnosti se nedoporučuje jakýkoli příjem zatajovat, byť „pouze“ jako výplata z pojištění.

Dalším velice důležitým zdrojem údajů o vás je Ministerstvo vnitra a Policie ČR. Na nich lze žádat referenční údaje ze základního registru obyvatel nebo potřebné údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách. Podle vašeho rodného čísla lze následně ověřovat nebo přímo vyhledávat mnoho údajů. Většina bankovních i státních institucí jej vyžaduje při registraci.

Podle § 33a jsou poskytovanými údaji o vás mimo jiné: příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, datum, místo a okres úmrtí; státní občanství, popřípadě více státních občanství. Dále adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky (například pokud se dlužník přestěhuje do zahraničí).

Co se týče rodiny dlužníky, tak i zde jsou poskytovány informace. Například: rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození.

V případě Ministerstva financí je o vás, kromě klasických údajů jako je jméno, příjmení a bydliště, poskytován také údaj o daňovém identifikačním čísle.

Třetí osoby, o kterých v tomto článku hovoříme, jsou ze zákona povinné tuto součinnost poskytnout (nelze ji odmítnout). Jsou také povinni tak činit bez zbytečného odkladu. To znamená, že obecně řečeno co nejdříve. V ustálené praxi se toleruje doba okolo 3 pracovních dnů. Informace o vás jsou podávány v elektronické podobě, tak o tom hovoří § 34 exekučního řádu.

Společně se zákony, které dávají exekutorům a dalším možnosti si o vás získat potřebné informace, bychom měli zmínit i vlastní „terénní průzkum“, který provádí zaměstnanci exekutorských úřadů. Jde o poměrně standardní záležitost. Kupodivu velké množství informací lze zjistit neformálním způsobem, nejčastěji dotazováním se v místě bydliště dlužníka.

Pracovníci exekutora se mohou ptát sousedů v okolí bydliště fyzické osoby. V případě právnické osoby (obchodní společnosti) připadá v úvahu správce objektu nebo přítomné jiné společnosti, například v kancelářské budově. U soukromých dlužníků se může exekutor pokusit jej zastihnout telefonicky nebo obvolat jeho příbuzné, na které má kontakt.

Abychom téma shrnuli, exekutorský úřad má o dlužníkovi poměrně široké spektrum údajů. Na jejich základě se většinou povede dlužníka dohledat. Protože mezi poskytovatele řadíme také instituce jako banky nebo státní úřady, není vhodné zapírat některé příjmy, o kterých se exekutor stejně může dříve či později dozvědět. Obecně se doporučuje s exekutorskými úřady spolupracovat, zkusit se dohodnout na splátkovém kalendáři. Rovněž můžete kontaktovat některou z mnoha poraden pro dlužníky nebo poradnu v rámci některých velkých neziskových organizací, které nabízí poradenství bezplatně.

Exekuceinfo.cz